Weekeinde- en feestdagviering

Dit zijn de vieringen zoals die in de loop van het kerkelijk jaar steeds weer worden gehouden. Ze zijn algemeen van opzet en ze onderscheiden zich van elkaar vanwege het voortschrijden van het kerkelijk jaar.

We onderscheiden de volgende vieringen:

 • Eucharistieviering, met als voorganger een priester en m.m.v.een koor of samenzang.
 • Woord- en communieviering, met als voorganger de pastor (pastoraal werker) of leken. Hierbij is altijd communie uitreiking.
 • Gezinsviering, voorganger is de  pastor of leden van de werkgroep gezinsviering. Er wordt gewerkt met een jaarthema. Voor het seizoen 2009/2010 is dat Muziek. Dat thema wordt in 8 vieringen uitgewerkt.
 • Oecumenische viering
 • Diaconaal weekendviering.
 • Themavieringen, Dit gebeurt twee maal per jaar met een viering gemaakt door jongeren, "De Jonkies" genoemd. Het zijn zeer inspirerende vieringen. Ook met oudjaar of begin van het kerkelijk jaar, zijn er themavieringen.

 

Vieringen rond een sacrament

In de loop van een mensenleven ontvangt een katholiek een aantal sacramenten. Het ontvangen van een sacrament wordt gezien als een kerkelijk en religieus hoogtepunt. In ieder geval voor degene die het sacrament ontvangt en meestal ook voor de gemeenschap.
Wij kennen de volgende vieringen rond een sacrament:
 • De doop
  Deze plechtigheid speelt zich meestal in de familiekring af. Meestal worden verscheidene pasgeborenen tegelijk gedoopt. (verloop en voorbereiding: zie catechese)
 • Eerste communie
  De eerste H.Communie is een hoogtepunt in het kerkelijke leven. ....... enz.
 • Het vormsel
 • Het huwelijk
 • De ziekenzalving

 

Bijzondere vieringen

Hier worden de volgende vieringen bij gerekend:
 • Avondwake
  De avondwake wordt meestal de avond voor de uitvaart gehouden. Deze gebeurt altijd o.l.v. een parochiaan met medewerking van de familie.
 • Uitvaart
  Meestal in de vorm van een dienst (mis) onder leiding van een pastor of speciaal gevormde leken. Na afloop van de dienst is er een absoute (...), waarna de overledene uitgeleide wordt gedaan. Afhankelijk van de wens van de overledene of de nabestaande(n) volgt dan de begrafenis of de crematie. Meestal wordt er door de uitvaartleider voor familie en andere dierbaren een rouwstoet geformeerd.
 • Jubilea
  Denk aan huwelijksjubileum bij 12½, 25, 40, 50 en zelfs 60 jaar
 • Religieuze muziekuitvoeringen
  Voorbeeld .....

 

Oecumenische vieringen

Oecumenisch is afgeleid van oecumene. Daarmee duiden we op het streven naar wereldwijde religieuze eenheid door alle christelijke kerkgenootschappen.
De volgende diensten noemen we daarom oecumenisch:
 • vredesdiensten in de vredesweek in september,
 • 4-5 mei vieringen,
 • kindervieringen,
 • oogst dankdagvieringen,
 • vieringen in het Noorderlandhuis met Pasen en Kerst,
 • open inloopvieringen,
 • wereldgebedsdag voor vrouwen in de maand maart.
aandachtspunten: inrichting dienst (verschil met gewone dienst), voorganger, plaats, sacrementele karakter is anders.