Liturgiegroepen

Onze parochie heeft een aantal liturgiegroepen die woord- en communievieringen verzorgen en ondersteunen de pastor bij bijzondere vieringen.

De liturgiegroepen komen voor het samenstellen van een viering gemiddeld drie a vier keer bij elkaar. Er worden lezingen en liederen uitgezocht die bij het thema van het weekend horen. Elke liturgiegroep verzorgt ongeveer vier keer per jaar een woord- en communieviering. Als het kan maken ze zelf een boekje.

Aloud

Aloud is een groep jongeren die hun kijk op dingen wel eens willen verkondigen.
Deze jongeren maken eens per jaar een viering, waaraan elke keer ongeveer 10 bijeenkomsten aan vooraf gaan. Uiteindelijk is er dan een viering waarin één thema centraal staat en wordt uitgewerkt via teksten, gedichten, liedjes, toneelspel en interactie met de kerk.

 

Werkgroep gezinsvieringen

De werkgroep gezinsviering
Werkgroepleden:
Contactpersoon:

Ilona Hart            0228-561975
Esther Dodeman  0228-567206
Bas Oud              0228-521652
Patricia Koster     0228-562311
Patricia Post        0228-527859

De werkgroep gezinsviering stelt vieringen samen die gebaseerd zijn op de leefwereld van kinderen. De vieringen worden in een voor kinderen begrijpbare taal in elkaar gezet. Voor de uitvoering van de vieringen wordt aan kinderen gevraagd of zij bijv. een verhaal willen uitbeelden, voorbeden willen lezen of op een andere manier actief aan de viering deel willen nemen. De viering wordt opgeluisterd door jeugdkoor de kerkreigers.

De werkgroep vergadert 4x per jaar. In de laatste vergadering wordt het jaarthema voor het volgende seizoen bedacht. We proberen alle vieringen in een seizoen met een link naar dit thema in elkaar te zetten. Voor dit thema bedenken we altijd een symbool, dat iedere viering weer naar voren komt c.q. wordt uitgebreid.

Afhankelijk van de grootte van de werkgroep, worden de vieringen door 2 of 3 leden in elkaar gezet. We streven ernaar om iedereen niet meer dan 2 à 3 keer per jaar aan een viering mee te laten werken. Maar zeg je, dat is teveel, 1 keer per jaar vind ik genoeg, je bent van harte welkom.

De vieringen worden zoveel mogelijk samengesteld aan de hand van de lezingen van dat weekend, maar als je daar niet veel mee kan (bijv. wat het jaarthema betreft) is het altijd mogelijk om een andere lezing te kiezen. We hebben verschillend materiaal om de viering mee te maken, maar ook het internet wordt regelmatig gebruikt.
Normaal gesproken gaat er een pastoor of een pastor voor, maar het kan een enkele keer voorkomen dat we de hele viering zelf moeten doen (dienst onder leiding van parochianen).

Bepaalde vieringen komen elk jaar weer terug, zoals: Openingsviering, kerstviering, Palmpasen, goede vrijdag en slotviering. Verder hebben we meestal in oktober een missieviering, in december een viering rondom sinterklaas/de advent, in januari/februari een vrije viering en in mei een vrije viering of Moederdag. Als Sint Maarten in het weekend valt is er meestal ook een samenkomst rond dit thema.
Daarnaast verlenen we onze medewerking aan de oecumenische vredesviering in september.

Elk jaar in oktober/november gaan we met de hele werkgroep iets leuks doen. Dit als dank voor onze inzet en om de band met elkaar te versterken.


5 juli 2011

 

Oecumenische werkgroep


De oecumenische werkgroep bestaat uit leden van de katholieke- en van de protestante kerk.
Met elkaar verzorgen zij 3 vieringen per jaar.
De eerste viering is de eerste vrijdag in maart, de Wereldgebedsdag. Deze viering is altijd in de protestante kerk.
De tweede viering/bijeenkomst is de Nationale Dodenherdenking op 4 mei en als laatste is er de Vredesviering in september.
Dit alles wordt gedaan omdat we het belangrijk vinden dat beide geloofsgemeenschappen met elkaar een saamhorigheidsgevoel creëren.

 

Avondwake groep


Binnen de katholieke kerk is het een goed gebruik om de avond voor de begrafenis of crematie een avondwake te houden. Tijdens deze gebedsdienst staan we nadrukkelijk stil bij het afscheid nemen van de overledene. Gevoelens van dankbaarheid, boosheid, berusting krijgen een plaats. We spreken ons verdriet uit en zoeken naar woorden van troost.
Nadat de uitvaartverzorg(st)er aan de contactpersoon van de Avondwakegroep heeft doorgegeven dat er iemand overleden is, benadert de contactpersoon iemand uit de groep om de avondwake voor te bereiden en daarin voor te gaan. Deze persoon neemt contact op met de familie om te overleggen hoe de avondwake vorm zal krijgen.
Zij stimuleren de familie actief deel te nemen aan de voorbereiding door bijvoorbeeld het maken van een "Ïn Memoriam", het zoeken van een mooi gedicht of een passend gebed.
Tijdens de avondwake is er, als de familie dit wenst, een ondersteunend koor. Dit wordt het avondwake koor genoemd. Het is een groep vrijwilligers die in verschillende samenstellingen zingt en bestaat uit leden van de bestaande koren en andere parochianen.

 

Ziekencommunie


Dit wordt verzorgd door een vrijwilliger die eens per twee weken met de communie op zondag naar de zieken gaat.
Tijdens de viering gaat hij onder de communie op weg naar de mensen thuis. Men hoeft niet op de kerkradio aangesloten te zijn, al sluit het natuurlijk wel mooi op elkaar aan.
De mensen kunnen en mogen zelf bepalen, hoe ze de communie willen ontvangen. Bij sommigen wordt een gebed en/of een onze vader en weesgegroet gebeden bij anderen niet. Men mag dit naar eigen wens invullen.

Wanneer een zieke in de laatste fase van het leven is ,is het mogelijk om wekelijks de H Communie te ontvangen.