Bestuur en Organisatie

Parochieraad

De parochieraad bestaat uit zes mensen. Zij zijn verantwoordelijk voor:

 • beheren van de financiën,
 • onderhouden van contacten met het regiobestuur,
 • jaarlijks oecumenisch overleg met de verantwoordelijken van onze buurkerk, de Protestantse Gemeente van Hoogkarspel/Lutjebroek,
 • het houden van een bestuursvergaderingen 1 maal per maand.

 

Leden Parochieraad 2016

Cees Ruitenberg                    voorzitter                         0228-562405
(benoemd  op 1 juli 2014)

Rob van der Riet                    penningmeester               0228-724520
(benoemd  op 1 juli 2015)

Marian Baas – Schilder           secretaris                         0228-562197
(benoemd  op 1 juli 2014)

Geertrui Slooten                    bestuurslid/diaconie       0228-567306
(benoemd  op 1 juli 2017)

Hans Burgmeijer                     technische zaken             0228-562516
(benoemd  op 1 juli 2014)

Jan Mekenkamp                     regiovertegenwoordiger    0228-517836
(benoemd  op 1 juli 2014)

Parochieraadsleden worden voor een termijn van vier jaar benoemd met een mogelijke verlenging.

 

Parochiecoördinator

Deze probeert, werkende op de achtergrond, verbanden te leggen tussen de diverse werkgroepen en vrijwilligers. Daar waar nodig biedt hij/zij ondersteuning aan en stimuleert de vrijwilligers tot toerusting en vorming. De parochiecoördinator kan meerdere werkgroepen bijeen roepen om te kijken of er overeenkomsten en/of overlappingen van werkzaamheden of behoeften voor toerusting zijn. Ook kan hij/zij gevraagd of ongevraagd het parochiebestuur een advies geven.

De parochiecoördinator is ook lid van de pastoraatgroep.
 
 

Pastoraal werker

De pastor, een pastoraal werkster, is in dienst van R.K. RCF Diocees Haarlem. Haar aanstelling geldt voor de regio, met een eerste aanspreekbaarheid voor de H. Laurentiusparochie. De huidige aanstellingsomvang bedraagt 36 uur per week. Haar regiotaken liggen op het gebied van liturgie en catechese. Jaarlijks roept de pastor alle groepen in de regio Zuid-Oost, die met catechese bezig zijn, bij elkaar voor een stukje bezinning en inspiratie, maar ook heel praktisch: waar zijn we nu mee bezig en hoe doen we dat? Waar lopen we tegen aan en hoe lossen we dit op? En hoe kunnen we elkaar regionaal verder ondersteunen? 
 
 

Pastoraatgroep

Functieomschrijving
Samen met bestuursleden op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de parochie binnen de bekende taakvelden. De pastoraatgroep is gesprekpartner voor de pastor. De groep bestaat, naast de pastor en de parochiecoördinator, uit nog 6 leden. Ieder taakveld is in de pastoraatgroep vertegenwoordigd. Er wordt eenmaal per maand vergaderd, waarbij naast het samen de verantwoording dragen, ook inspiratie bij elkaar op doen erg belangrijk is. De pastoraatgroep heeft naar het bestuur toe een adviserende taak. 

Werkwijze
In overleg met de pastor wordt per taakveld tweemaal per jaar een bijeenkomst uitgeschreven met de betrokken werkgroepen van het taakveld. Tijdens deze bijeenkomsten worden de gedane werkzaamheden geëvalueerd en wordt er besproken wat er de komende maanden op de agenda moet komen. Ook staat tijdens deze bijeenkomsten het bezinningsmoment centraal, waardoor er geloofsontwikkeling mogelijk wordt voor veel parochianen.
 
 

Bisdom

De parochie is van het bisdom en het beheer is "uitbesteed" aan het regiobestuur. Wij vallen onder het bisdom Haarlem- Amsterdam en Mgr. J. Punt is de bisschop. Het bisdom heeft een eigen website waar u alle informatie kunt vinden.
De pastor heeft regelmatig contact met de (hulp)bisschop. Eenmaal per jaar komt er iemand namens het bisdom om het H Vormsel toe te dienen. Ook de leden van het parochiebestuur worden door het bisdom benoemd.
 

Het Regiobestuur

Door het bisdom is in verband met het toekomstbestendig maken van de parochies opdracht gegeven tot regionale samenwerking van de parochies. Het is de bedoeling om op die manier, ondanks de krimp van vele parochies, toch vitale geloofsgemeenschappen over te houden. Met de parochies van onze regio Zuid-Oost (Enkhuizen, Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen)  hebben we in gezamenlijk overleg gezocht naar een vorm van samenwerking met behoud van de eigenheid en de zelfstandigheid van elke deelnemende parochie. Dit heeft geleid tot de oprichting van een Personele Unie voor onbepaalde tijd met ingang van 01-07-2014. Een Personele Unie is een door het bisdom goedgekeurde samenwerkingsvorm. In het regionale document “Van samenwerking naar samengaan” zijn de afspraken en voorwaarden om tot een verdere structurele samenwerking te komen en de Personele Unie inhoud te geven, vastgelegd. Enkele van die afspraken zijn het behoud van de liturgische invulling van de vieringen in de eigen parochie, de pastorale invulling, het behoud van financiële zelfstandigheid, het beheer en onderhoud van de eigen kerk enz.

Het regiobestuur draagt echter de eindverantwoordelijkheid over onze zes parochies en voert het overleg met het bisdom. Coördineren, afstemmen en inspireren is een van de taken van dit regiobestuur.

De dagelijkse gang van zaken is door het regiobestuur gedelegeerd aan de plaatselijke parochieraad. De parochieraad wijst uit haar midden een bestuurslid aan voor het regiobestuur zodat het contact en de communicatie tussen parochieraad en regiobestuur optimaal kunnen verlopen.

Het pastoraal Beleids- en werkplan “Ik zal er zijn!” dat in 2010 door onze 6 parochies is vastgesteld, vormt het uitgangspunt voor de gezamenlijke visie op pastorale zorg en geloven.

Daarnaast komen in dit werkplan de vier werkgebieden aan de orde zoals ook deze website is ingedeeld:

 • ·Gemeenschapsopbouw
 • ·Liturgie
 • ·Catechese
 • ·Diaconie

 

Oecumenische samenwerking

In ons dorp is er ook een actieve protestante gemeente. Omdat we ons op het standpunt stellen dat we nog veel van elkaar kunnen leren en omdat we samen een christelijke gemeenschap vormen, zijn er de volgende gezamenlijke activiteiten:

 • De parochieraad en de kerkenraad hebben 1x per jaar, in november, een vergadering . De bevindingen van het afgelopen jaar worden geëvalueerd en er wordt goedkeuring gegeven aan de activiteiten in het komende jaar.
 • De oecumenische werkgroep bereidt de gezamenlijke vieringen voor: de dodenherdenking op 4 mei, de viering in de vredesweek van september en die tijdens de ziekenzondag in september. Tijdens vieringen in het "Noorderlandhuis" bij hoogtijdagen, gaan Pastor Mariet en Dominee Marina Slot samen voor.
 • Verder is er twee maal per jaar een sobere maaltijd. Met Kerstmis krijgen alle 75+ van Hoogkarspel een attentie, verzorgd door de diaconie en kerkenraad.
 • Ook zijn er op het gebied van de diaconie een aantal activiteiten.  (zie ook diaconie)